Osa 1

Tulostaminen ja lukeminen

Ohjelmarunko

Java-ohjelmat vaativat toimiakseen ohjelmarungon. Ohjelmarunko on seuraavanlainen.

public class Esimerkki {
  public static void main(String[] args) {
    // Tänne kirjoitetaan ohjelman käyttämät lauseet
    System.out.println("Tulostettava teksti");
  }
}

Ohjelmarunkomme sisältää Java-ohjelmointikielelle oleellisia osia. Ohjelman suoritus alkaa riviä public static void main(String[] args) { seuraavalta riviltä ja päättyy sulkevaan aaltosulkuun }. Lauseet suoritetaan yksi kerrallaan. Tällä hetkellä ainoa suoritettava lause on System.out.println("Tulostettava teksti");, mikä tulostaa tekstin "Tulostettava teksti".

Tulemme myöhemmin tutustumaan tarkemmin sanojen public class ja public static void merkitykseen.

Materiaalin esimerkeissä ei käytetä aina ohjelmarunkoa, mutta voit olettaa, että se tarvitaan aina. Esimerkit voivat siis olla esimerkiksi yhden rivin mittaisia kuten alla oleva tulostusesimerkki.

System.out.println("Hei maailma!");

Todellisuudessa yllä oleva esimerkki näyttää Java-kielisellä ohjelmalla kuitenkin seuraavalta.

public class Esimerkki {
  public static void main(String[] args) {
    // Tänne kirjoitetaan ohjelman käyttämät lauseet
    System.out.println("Hei maailma!");
  }
}

Tulostuskomento

Ensimmäinen komento, jonka opimme on tulostuskomento. Komento System.out.println("Hei maailma"); tulostaa tekstin "Hei maailma". Tulostettavaa tekstiä voi vaihtaa mielivaltaisesti, kunhan komento System.out.println("mielivaltainen teksti"); — eli System piste out piste println sulut auki ( "teksti" sulut kiinni ) ja puolipiste ; pysyy muuttumattomana.

Kuten johdannossa todettiin, Lause System.out.println on Java-ohjelmointikielen valmiiksi tarjoama komento, jota käytetään merkkijonon tulostamiseen. Komento käytännössä käskee tietokonetta tulostamaan sille sulkeiden sisällä hipsuissa annetun merkkijonon. Komennon pääte ln on lyhenne sanasta line, eli komentoa käyttämällä merkkijonon jälkeen tulostetaan myös rivinvaihto. Lauseen loppuun kirjoitetaan puolipiste ;.

public class Ohjelma {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hei maailma!");
  }
}

Alla oleva tekstialue on materiaalissa käytettävä esimerkki ohjelman tuottamaan tulostukseen. Yllä oleva ohjelma tuottaisi siis tulostuksen "Hei maailma!". Voit kokeilla kaikkia materiaalin esimerkkejä ohjelmointiympäristössä olevassa "Hiekkalaatikko"-nimisessä tehtäväpohjassa.

Esimerkkitulostus

Hei maailma!

Alla on kurssin ensimmäiset ohjelmointitehtävät. Ensimmäinen tehtävä — "Hiekkalaatikko" — on oikeastaan ympäristö, missä voit tehdä omia kokeilujasi. Toisessa tehtävässä — "Ada Lovelace" teet jo määrättyjä asioita.

Ohjelmointitehtävien tehtävänannot löytyvät kurssimateriaalista (eli materiaalista mitä juuri luet). Tehtävänannon saa auki klikkaamalla tehtävänannon otsikkoa (alla "Ada Lovelace"). Tehtäväpohjat löytyvät TMC:stä (asennusohjeet yllä kohdassa "Ohjelmoinnin aloittaminen").

Voit katsoa ohjeet aloittamiseen myös seuraavalta videolta.

Loading
Loading

Voit katsoa esimerkin miten Ada Lovelace -tehtävä voidaan ratkaista alla olevalta videolta.

Tehtävänannoissa olevat toiveet tulostusmuodosta ovat tarkkoja. Jos tehtävänannossa toivotaan esimerkiksi että ohjelma tulostaa sulun toisen rivin ensimmäiseksi merkiksi, ei sulkua saa jättää tulostamatta.

Ohjelmia rakennetaan komento komennolta, missä jokainen komento tulee uudelle rivilleen. Alla olevassa esimerkissä komento System.out.println esiintyy kahdesti, joka tarkoittaa sitä että ohjelmassa suoritetaan kaksi tulostuskomentoa.

public class Ohjelma {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hei maailma!");
    System.out.println("... ja maailmankaikkeus!");
  }
}

Yllä olevan ohjelman tulostus on seuraava.

Esimerkkitulostus

Hei maailma! ... ja maailmankaikkeus!

Loading

Tarkalleen ottaen komento System.out.println("merkkijono"); tulostaa tekstin "merkkijono" sekä rivinvaihdon. Rivinvaihdon voi halutessaan tulostaa myös erikoismerkillä \n, joka kirjoitetaan osaksi tulostettavaa merkkijonoa. Esimerkiksi seuraavan tulostuksen saa aikaan ainakin kahdella eri tapaa.

Esimerkkitulostus

Hei maailma! ... ja maailmankaikkeus!

Toinen vaihtoehto on kahden System.out.println-komennon käyttäminen, yksi kummallekin riville. Toinen on yhden System.out.println-komennon käyttäminen siten, että tulostettava merkkijono sisältää rivinvaihtomerkin \n. Tämä näyttäisi ohjelmassa seuraavalta.

public class Ohjelma {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hei maailma!\n... ja maailmankaikkeus!");
  }
}
Loading

Mikäli merkkijonosta muodostuu hyvin pitkä, voi sen pilkkoa useampaan osaan. Tämä tapahtuu rajaamalla jokainen merkkijonon osa hipsuilla ja yhdistämällä osat +-merkillä. Tällöin tulostettavan merkkijonon voi esittää useammalla rivillä, vaikka tulostuskomentoja olisi vain yksi.

public class Ohjelma {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hei maailma!\n" + "... ja maailmankaikkeus!");
  }
}

Komennon osia ja terminologiaa

Olemme käyttäneet lausetta System.out.println("tulostettava"); merkkijonon tulostamiseen. Tulostuslause tulostaa sekä hipsuissa olevan merkkijonon että rivinvaihdon. Jos merkkijonon haluaa tulostaa ilman rivinvaihtoa, käytetään komentoa System.out.print("tulostettava");.

Tulostamiseen on kaksi lausetta:

 • System.out.println("sana"); tulostaa tekstin "sana" ja loppurivinvaihdon
 • System.out.print("sana"); tulostaa tekstin "sana" ilman loppurivinvaihtoa

Tulostettavan tekstin osana voi olla erikoismerkkejä, joista tärkein on rivinvaihto. Rivinvaihto ilmaistaan kenoviivalla ja n-merkillä seuraavasti: \n. Erikoismerkkejä on muitakin.

System.out.println("Ensimmäinen\nToinen\nKolmas");

Yllä oleva lause tulostaa seuraavaa:

Esimerkkitulostus

Ensimmäinen Toinen Kolmas

Komennon parametrit

Tulostuslauseen tulostama tieto eli komennon parametrit annetaan tulostuskomennolle lisäämällä ne lauseen perässä olevien sulkujen () sisään. Esimerkiksi System.out.println -komennon parametriksi annetaan merkkijono hei hipsujen sisällä seuraavasti: System.out.println("hei").

Puolipiste erottaa lauseet toisistaan

Puolipisteellä ; erotetaan lauseet toisistaan. Voisimme oikeastaan kirjoittaa koko ohjelman yhdelle riville — mikä ei kuitenkaan ole kovin ymmärrettävää.

System.out.print("Hei "); System.out.print("maailma"); System.out.print("!\n");
Esimerkkitulostus

Hei maailma!

Vaikka yllä oleva esimerkki toimii, on rivinvaihtojen käyttö tärkeää muita ohjelmoijia ajatellen. Tällöin ohjelman lukija tietää, että kullakin rivillä tehdään vain yksi konkreettinen asia.

Lohko

Lohkolla tarkoitetaan aaltosulkujen rajaamaa aluetta. Ohjelmissamme näitä on tyypillisesti useita. Ohjelman sisältävä lähdekooditiedosto sisältää merkkijonon public class _Ohjelma_, jota seuraa lohkon avaava aaltosulku. Lohko päättyy sulkevaan aaltosulkuun. Ohjelma sisällä voi olla useita lohkoja.

Esimerkiksi ohjelman käynnistämiskohdan määrittelevä merkkijono public static void main(String[] args) määrittelee oman lohkon, jonka sisällä oleva lähdekoodi suoritetaan kun ohjelma käynnistetään.

Alla olevassa kuvassa on näytettynä Ohjelma-nimisen luokan rajaama lohko. Lohko alkaa merkkijonon public class Ohjelma jälkeen alkavasta aaltosulusta ja päättyy viimeiseen aaltosulkuun.

Yllä olevan esimerkin lohko sisältää toisen lohkon. Tämä lohko alkaa merkkijonosta public static void main(String[] args) ja sisältää ohjelman käynnistymisessä suoritettavan lähdekoodin.

Laajemmin lohkojen merkitystä voi ajatella suoritettavan ohjelman rakenteen kuvaajina. Merkkijonosta public class _Ohjelma_ alkava lohko sisältää koko ohjelman rakenteen, kun taas merkkijonosta public static void main(String[] args) alkava lohko sisältää ohjelman käynnistyksen jälkeen suoritettavan lähdekoodin.

Lohko rajataan aina aaltosuluilla, ja aaltosuluille tulee löytyä aina pari. Tietokone ei esimerkiksi ymmärtäisi seuraavanlaista ohjelmaa, sillä siitä puuttuu yksi aaltosulku.

public class Ohjelma {
  public static void main(String[] args) {
    // Tänne voit kirjoittaa ohjelmakoodia. Ohjelmasi voit ajaa
    // valitsemalla menusta Run->Run File tai painamalla Shift+F6

}

Kommentit

Lähdekoodia voi kommentoida selkeyttääkseen sitä tai lisätäkseen muistiinpanoja kahdella eri tavalla.

 • Yhden rivin kommentit aloitetaan kahdella vinoviivalla, //. Kaikki kahta vinoviivaa seuraava samalla rivillä oleva teksti tulkitaan kommentiksi.
 • Useamman rivin kommentit aloitetaan yhdellä vinoviivalla ja tähdellä /* ja lopetetaan tähdellä ja vinoviivalla */. Kaikki useamman rivin kommentin aloittavan ja lopettavan alueen välillä tulkitaan kommentiksi.

Alla on esimerkki ohjelmasta, jossa kumpikin kommenttityyppi on käytössä.

public class Kommentteja {
  public static void main(String[] args) {
    // Tulostetaan
    System.out.println("Tulostettava teksti");
    System.out.println("Lisää tulostettavaa!");
    /* Seuraavaksi: - lisää tulostamisesta - lisää harjoittelua - muuttujat - ... */ System.out.println("Muuta tulostettavaa");
  }
}

Esimerkin alin rivi esittelee erityisen kätevän käyttökohteen kommenteille. Kirjoitettua lähdekoodia ei tarvitse poistaa jos haluaa tilapäisesti kokeilla jotain.

Ohjelmointityylistä

Vaikka tietokone ja käyttämämme ohjelmointikieli ei aseta rajoituksia kirjoitettavan ohjelmakoodin ulkoasulle, olemme huomanneet että ohjelmoijan — tai opiskelevan ohjelmoijan — kirjoittaman koodin ulkoasulla on merkitystä myös oppimisen kannalta. Luettavuus ja sisennyksen säännönmukaisuus ovat asioita, jotka vaikuttavat lähdekoodin ymmärrettävyyteen, ja sitä kautta myös oppimistuloksiin. Seuraava koodi on säännönmukaisesti sisennettyä.

public class Esimerkki {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Heippa vaan! Tämä koodi on siististi sisennetty.");
    System.out.println("public class -- ei sisennystä.");
    System.out.println("public static -- neljän merkin sisennys.");
    System.out.println("public static ... sisällä -- kahdeksan merkin sisennys -- tai enemmän.");
  }
}

Tämä koodi taas ei ole kovin ymmärrettävää.

     public class Esimerkki {
public static void main(String[] args) {
   System.out.println("Heippa vaan! Tämä koodi on siististi sisennetty.");
 System.out.println("public class -- ei sisennystä.");
          System.out.println("public static -- neljän merkin sisennys.");
      System.out.println("public static ... sisällä -- kahdeksan merkin sisennys -- tai enemmän.");}}

Tyylivirheet näytetään ohjelmointiympäristössä keltaisella, ja normaalit testi-ilmoitukset punaisella. Kurssilla tutuksi tuleva tehtävän edistymispalkki muuttuu myöskin keltaiseksi, jos koodissa havaitaan tyylivirheitä. Vaikkakin näppäinyhdistelmä alt + shift + f (macOS control + shift + f) auttaa useimpien tyylivirheiden korjaamiseen, on koodia syytä kirjoittaa oikein alusta alkaen.

Javassa koodia sisennetään neljän välilyönnin tai yhden tabulaattorin verran jokaisen lohkon kohdalla. Käytä sisentämiseen joko välilyöntejä tai tabulaattoreita. Joissakin tapauksissa sisennys saattaa hajota mikäli käytät molempia. NetBeans auttaa tässä kun painat kirjainyhdistelmää "alt + shift + f" (macOS "control + shift + f").

Jatkossa ohjelmakoodi tulee sisentää oikein myös tehtävissä. Jos sisennys on väärin, ei ohjelmointiympäristö hyväksy tehtävää.

Merkkijonon tulostaminen

Tulostuskomentoa harjoiteltaessa olemme antaneet tulostettavan merkkijonon hipsuissa tulostuskomennolle. Ohjelmointikielen kyseinen hipsuissa oleva merkkijono on ns. merkkijonoliteraali, eli määrätyn muotoinen merkkijonomuotoinen arvo.

Merkkijonoliteraalin voi asettaa myös merkkijonomuotoisen muuttujan arvoksi. Muuttujat ovat käytännössä nimettyjä lokeroita, jotka sisältävät tietyn tyyppistä tietoa, ja joilla on nimi. Merkkijonomuuttuja esitellään ohjelmassa kertomalla muuttujan tyyppi (String), muuttujan nimi (esimerkiksi mjono). Muuttujan esittelyn yhteydessä muuttujaan asetetaan tyypillisesti myös arvo. Arvon asettaminen tapahtuu muuttujan esittelyä seuraavalla yhtäsuuruusmerkillä, jonka jälkeen tulee arvo sekä puolipiste.

Merkkijonomuotoinen muuttuja nimeltä viesti, jonka arvona on merkkijono "Hei maailma!", luodaan seuraavasti.

String viesti = "Hei maailma!";

Muuttujan luominen luo ohjelman käyttöön paikan, jonka sisältöön voi myöhemmin viitata. Viittaaminen tapahtuu muuttujan nimen avulla. Esimerkiksi merkkijonomuuttujan luominen ja tulostaminen tapahtuu seuraavalla tavalla.

String viesti = "Hei maailma!";
System.out.println(viesti);
Esimerkkitulostus

Hei maailma!

Mikäli ohjelmassa olisi hipsut merkkijonomuuttujan viesti nimen ympärillä, tulostaisi ohjelma tekstin "viesti" muuttujan viesti arvon eli tekstin "Hei maailma!" sijaan.

String viesti = "Hei maailma!";
System.out.println("viesti");
Esimerkkitulostus

viesti

Loading

Tulostettavan merkkijonon voi koostaa useammista merkkijonoista +-merkin avulla. Esimerkiksi alla oleva ohjelma tulostaa viestin "Hei maailma!" yhdelle riville.

public class Ohjelma {

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hei " + "maailma!");
  }
}

Edellistä esimerkkiä noudattaen myös merkkijonomuuttujan arvon ja merkkijonoliteraalin arvo voidaan yhdistää.

public class Ohjelma {

  public static void main(String[] args) {
    String viesti = "Hei maailma!";

    System.out.println(viesti + "\n... ja maailmankaikkeus!");
  }
}
Esimerkkitulostus
Hei maailma! ... ja maailmankaikkeus!

Sama onnistuu myös useammalla osalla.

public class Ohjelma {

  public static void main(String[] args) {
    String alku = "My name is ";
    String loppu = ", James Bond";

    System.out.println(alku + "Bond" + loppu);
  }
}
Esimerkkitulostus

My name is Bond, James Bond

Vastaavasti merkkijonomuuttujan arvon voi luoda useammasta merkkijonoliteraalista.

public class Ohjelma {

  public static void main(String[] args) {
    String luvut = "yksi" + "\n" + "kaksi" + "\n" + "kolme";

    System.out.println(luvut)
  }
}
Esimerkkitulostus

yksi kaksi kolme

Loading

Merkkijonon lukeminen käyttäjältä

Tutustutaan syötteen lukemiseen käyttäjältä. Syötteen lukemiseen käytetään Javan valmista Scanner-apuvälinettä. Apuväline tuodaan käyttöön lisäämällä komento import java.util.Scanner; ennen pääohjelmarungon aloitusta (public class ...), ja se luodaan komennolla Scanner lukija = new Scanner(System.in);. Tarkemmin ottaen tässä luodaan lukija-niminen muuttuja, jota voidaan jatkossa käyttää käyttäjän kirjoittaman tekstin lukemiseen.

import java.util.Scanner;

public class Ohjelma {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner lukija = new Scanner(System.in);

    // ohjelmakoodi
  }
}

Älä hätäile vaikka pääohjelmarunko saattaa näyttää vaikeaselkoiselta! Jatkamme yhä ohjelmointia kommentilla ohjelmakoodi merkittyyn kohtaan.

Merkkijonon lukeminen käyttäjältä onnistuu lukija-muuttujaan liittyvällä komennolla nextLine(). Mikäli käyttäjän syöttämä teksti halutaan tallentaa, tulee sitä varten esitellä merkkijonomuuttuja. Alla on esitelty ohjelma, joka kysyy käyttäjältä syötettä, lukee käyttäjän syöttämän merkkijonon, ja lopulta tulostaa käyttäjän syöttämän merkkijonon.

// Tuodaan lukemiseen käytettävä Scanner-apuväline käyttöön
import java.util.Scanner;

public class Ohjelma {

  public static void main(String[] args) {
    // Luodaan lukemiseen käytettävä apuväline, jonka nimeksi tulee lukija
    Scanner lukija = new Scanner(System.in);

    // Tulostetaan käyttäjälle viesti "Syötä viesti: "
    System.out.println("Syötä viesti: ");

    // Luetaan käyttäjän syöttämä merkkijono ja asetetaan se muuttujan viesti arvoksi
    String viesti = lukija.nextLine();

    // Tulostetaan muuttujan viesti sisältö
    System.out.println(viesti);
  }
}

Jatkossa tulostusesimerkkeihin merkitään käyttäjän syöttämä syöte punaisella värillä. Mikäli käyttäjä syöttäisi ohjelmaan tekstin "Hei maailma", olisi ohjelman suoritus seuraavanlainen.

Esimerkkitulostus

Syötä viesti: Hei maailma Hei maailma

Alla sama esimerkki, mutta siten, että käyttäjän syöttämä merkkijono tulostetaan tekstin "Viestisi oli " jälkeen.

import java.util.Scanner;

public class Ohjelma {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner lukija = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Syötä viesti: ");

    String viesti = lukija.nextLine();

    System.out.println("Viestisi oli " + viesti);
  }
}
Esimerkkitulostus

Syötä viesti: selkeä Viestisi oli selkeä

Loading
Loading
Loading

Ohjelma voi kysyä käyttäjältä myös montaa merkkijonoa. Tämä toimii kysymällä jokaista haluttua merkkijonoa erikseen nextLine()-komennolla.

import java.util.Scanner;

public class Ohjelma {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner lukija = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Syötä kolme riviä, tulostan ne sen jälkeen: ");

    String eka = lukija.nextLine();
    String toka = lukija.nextLine();
    String kolmas = lukija.nextLine();

    System.out.println(eka);
    System.out.println(toka);
    System.out.println(kolmas);
  }
}

Yllä olevan ohjelman toimintaa kuvaava esimerkki:

Esimerkkitulostus

Syötä kolme riviä, tulostan ne sen jälkeen: yksi kaksi kolme yksi kaksi kolme

Muuttujat voisi halutessaan tulostaa myös käänteisessä järjestyksessä tai vaikkapa yhteen pötköön.

import java.util.Scanner;

public class Ohjelma {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner lukija = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Syötä kolme riviä, tulostan ne käänteisessä järjestyksessä: ");

    String eka = lukija.nextLine();
    String toka = lukija.nextLine();
    String kolmas = lukija.nextLine();

    System.out.println(kolmas);
    System.out.println(toka);
    System.out.println(eka);

    System.out.println(eka + toka + kolmas);
  }
}
Esimerkkitulostus

Syötä kolme riviä, tulostan ne sen jälkeen: yksi kaksi kolme kolme kaksi yksi yksikaksikolme

Loading
Loading
Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!