Osa 14

Simulaatiot ja toistuva piirtäminen

:
Loading interface...
:
Loading interface...

Kirjaudu sisään nähdäksesi tehtävän.

Tietokonesimulaatioita käytetään tosielämän ilmiöiden mallintamiseen tietokoneella. Simulaation toteutus sisältää ilmiötä kuvaavan mallin luomisen (esimerkiksi säämalli) sekä mallin ajamisen eli simuloinnin. Tutustumme tässä muutamaan klassiseen tietokonesimulaatioon, jotka käyttävät kaksiulotteista taulukkoa.

Lyhyt kertaus kaksiulotteisista taulukoista

Kaksiulotteiset taulukot esitellään muuttujatyypin sekä sitä seuraavan kahden hakasulun avulla (esim int[][]). Tätä seuraa muuttujan nimi sekä konkreettinen taulukko-olion luonti, esim int[][] taulukko = new int[rivit][sarakkeet], jossa rivit ja sarakkeet ovat kokonaisluja.

double[][] taulukko = new double[5][10];

Yllä luomme viisirivisen ja kymmensarakkeisen taulukon, jonka jokainen solu sisältää liukuluvun. Taulukon läpikäynti onnistuu for-toistolauseella.

double[][] taulukko = new double[5][10];
System.out.println("rivi, sarake, arvo");
for (int rivi = 0; rivi < taulukko.length; rivi++) {
  for (int sarake = 0; sarake < taulukko[rivi].length; sarake++) {
    double arvo = taulukko[rivi][sarake];
    System.out.println("" + rivi + ", " + sarake + ", " + arvo);
  }
}

Yllä näytetään miten taulukon arvoihin päästään käsiksi. Taulukon arvojen asetus tapahtuu samalla tavalla. Alla olevassa esimerkissä taulukkon rivin 1 sarakkeeseen 2 asetetaan arvo 4.2.

double[][] taulukko = new double[5][10];
taulukko[1][2] = 4.2;

Piirtäminen ja Canvas

Canvas-luokka tarjoaa piirtoalustan, johon voi piirtää Canvas-oliosta saatavan GraphicsContext-olion avulla. Animaatioissa ja simulaatioissa halutaan tyypillisesti piirtää jatkuvasti. Jatkuvasti piirtäminen — tai oikeammin tietyn aikavälin jälkeen uudelleen piirtäminen — tapahtuu AnimationTimer-luokan avulla. AnimationTimer-luokka määrittelee metodin handle, joka luokkaa käyttävän ohjelmoijan tulee toteuttaa. Metodi saa parametrina nykyhetken nanosekunteina, jonka avulla voidaan vaikuttaa piirtovälien pituuteen. Samaa kuvaa ei esimerkiksi kannata piirtää käyttäjälle tuhatta kertaa sekunnissa, mutta toisaalta nopeasti liikkuvan kuvan päivittäminen käyttäjälle esimerkiksi kerran sekunnissa ei sekään ole toivottua.

Alla olevassa esimerkissä on ohjelma, jossa piirretään satunnaiseen kohtaan piste kymmenen kertaa sekunnissa.

// pakkaus..

import java.util.Random;
import javafx.animation.AnimationTimer;
import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.scene.layout.BorderPane;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.stage.Stage;

public class AnimaationAlku extends Application {

  @Override
  public void start(Stage ikkuna) {

    Canvas piirtoalusta = new Canvas(320, 240);
    GraphicsContext piirturi = piirtoalusta.getGraphicsContext2D();
    piirturi.setFill(Color.BLACK);

    BorderPane asettelu = new BorderPane();
    asettelu.setCenter(piirtoalusta);

    Random arpoja = new Random();

    new AnimationTimer() {
      long edellinen = 0;

      @Override
      public void handle(long nykyhetki) {
        if (nykyhetki - edellinen < 100000000) {
          return;
        }

        int x = arpoja.nextInt(310);
        int y = arpoja.nextInt(230);

        piirturi.fillOval(x, y, 10, 10);

        this.edellinen = nykyhetki;
      }
    }.start();

    Scene nakyma = new Scene(asettelu);

    ikkuna.setScene(nakyma);
    ikkuna.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(AnimaationAlku.class);
  }
}

Ohjelma toimii käynnistyessään seuraavasti. Huomaathan, että pisteet ovat satunnaisia, joten oma kokeilusi tuskin tuottaa täsmälleen samanlaista tulosta.

Edellinen ohjelma toiminnassa. Kuvaan ilmestyy kymmenen pistettä sekunnissa.

 

Loading

Silloin tällöin ohjelma halutaan toteuttaa siten, että uusi tila piirretään aina edellisen tilanteen päälle. Tällöin tapana on tyhjentää ruutu ennen uutta piirtämistä. Tämä onnistuu lisäämällä edelliseen ohjelmaan rivi piirturi.clearRect(0, 0, 320, 240); ennen handle-metodissa olevaa piirtokomentoa. Komento tyhjentäisi kohdasta (0, 0) lähtien 320 pikseliä leveän ja 240 pikseliä korkean suunnikkaan.

Game of Life

Game of Life on klassinen tietokonesimulaatio. Se toteutetaan kaksiulotteisen taulukon avulla, ja se noudattaa seuraavia sääntöjä:

 1. Jos elävän solun naapureina on alle kaksi elävää solua, se kuolee alikansoituksen takia.
 2. Jos elävän solun naapureina on kaksi tai kolme elävää solua, se jää henkiin.
 3. Jos elävän solun naapureina on yli kolme elävää solua, se kuolee ylikansoituksen takia.
 4. Jos kuolleen solun naapureina on tasan kolme elävää solua, se syntyy eli muuttuu eläväksi.

Naapurit ovat soluun koskettavia soluja. Naapuri koskettaa solua joko reunasta, (pohjoinen, itä, etelä, länsi) tai kulmasta (koillinen, kaakko, lounas, luode).

Game of Life ei sisällä liikkumissääntöjä, mutta se silti luo tilanteita, joissa erilaiset hahmot liikkuvat ruudulla. Alla olevalla videolla John Conway kertoo Game of Lifen kehittämisestä.

Loading

Schellingin malli

Thomas Schelling on yhdysvaltalainen taloustieteilijä, joka esitti samankaltaisuuden hyväksyntää (tai toisaalta syrjintää) selittävän mallin. Malli perustuu ajatukselle, että ihmiset pysyvät paikallaan mikäli heillä on naapureina tarpeeksi samanmielisiä ihmisiä — käänteisesti, ihmiset muuttavat pois mikäli he eivät ole tyytyväisiä naapureihinsa.

Tutustutaan mallin toimintaan tehtävän avulla.

Loading

Yleisiä sääntöjä simulaation toteuttamiseen

Simulaatioita toteuttaessa on muutamia yleisiä sääntöjä. Simulaatio perustuu jonkinlaiseen malliin, joka on kuvaus (tosielämän) ilmiöstä. Tämä kuvaus on tyypillisesti vaillinainen, sillä ilmiön oleelliset osat pyritään irrottamaan muista oleellisista osista.

Kun ilmiötä mallinnetaan, kannattaa aloittaa muutamasta muuttujasta. Esimerkiksi rokotteiden hyötyjä ja haittoja voisi tarkastella ensin pitämällä kirjaa (1) rokotetuista, (2) rokottamattomista, ja (3) sairastuneista. Yksinkertaisessa mallissa rokottamattomista satunnaiset sairastuvat, jonka lisäksi sairastuneiden vieressä olevat saattavat sairastua jonkinlaisella todennäköisyydellä. Tämä todennäköisyys riippuu taudista, ja se kannattaisi määritellä parametrina mallille — aivan kuten se, kuinka lähellä taudille altistuvan tulee olla jotta tauti voi tarttua.

Kun mallista on olemassa yksinkertainen versio, voi sitä täydentää. Rokotemallissa mukaan voisi tuoda tiedon tervehtymisestä — sairaat tervehtyvät tietyllä todennäköisyydellä, sekä tiedon jälkitaudeista — esimerkiksi noin 5% tuhkarokkoon sairastuneista saa keuhkokuumeen, joista osalla tauti saattaa johtaa kuolemaan. Mallia voisi jatkaa esimerkiksi lisäämällä tiedon henkilöiden iästä — taudit vaikuttavat eri ikäisiin eri tavalla: luonnollisesti myös rokottamattomat vauvat ovat joillekin taudeille alttiimpia.

Rokotemallin totetus jääköön kuitenkin harrastuneisuuden varaan.

Yksinkertaisella mallilla aloittaminen sekä sen täydentäminen on ensimmäinen sääntö simulaatioiden toteuttamiseen. Toinen sääntö on käyttöliittymän ja mallin eriyttäminen. Edellä nähdyissä tehtävissä graafinen käyttöliittymä oli erillään mallista — mikäli mallit olisivat olleet osana käyttöliittymää, olisi niiden ylläpito ja muokkaaminen ollut monimutkaisempaa.

Kolmas sääntö liittyy mallin jakamisen osiin tarvittaessa. Malleissa, joissa seuraava askel on riippuvainen edellisestä askeleesta on mahdollisuus siihen, että seuraavan vaiheen laskenta vaikuttaa edelliseen vaiheeseen. Esimerkiksi, mikäli Game of Lifessä olisi käytetty vain yhtä taulukkoa mallin ylläpitoon, ei sovellus toimisi halutulla tavalla sillä taulukkoon lisättävät uudet juuri lasketut arvot vaikuttaisivat niiden viereisten arvojen laskentaan.

Tarkemmin ottaen, edellä kuvatut säännöt eivät rajaudu simulaatioiden rakentamiseen vaan ne ovat yleisiä ohjelmistojen kehittämiseen liittyviä sääntöjä. Olemme koko kurssin ajan pyrkineet lähtemään liikenteeseen pienestä ratkaisten aina yhden ongelman kerrallaan. Vastaavasti olemme pyrkineet tilanteeseen, jossa sovelluslogiikka ja käyttöliittymä on erillään. Tämä mahdollistaa sekä sovelluslogiikan siirtämisen toiseen käyttöliittymään että käyttöliittymän helpomman muokkaamiseen. Samalla tavalla myös ohjelmistoja jaetaan pienempiin osiin, jolloin vältetään virheiden tekemistä ja helpotetaan sovellusten testaamista.

Loading
Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!