Osa 6

Luokka- ja oliometodit: määre static

Kurssin alussa kaikissa metodeissa esiintyi määre static, mutta aloittaessamme olioiden käytön, tuon määreen käyttö jopa kiellettiin. Mistä on kysymys?

Javan metodit voidaan jakaa kahteen ryhmään static-määreen olemassaolon perusteella. Metodit joissa ei ole static-määrettä ovat oliometodeja (tunnetaan myös instanssimetodeina). Metodit joissa on static-määre ovat luokkametodeja.

Oliometodit ovat metodeja, jotka liittyvät olioihin, ja joiden koodissa voi käsitellä oliomuuttujia ja kutsua olion muita oliometodeja. Oliometodeissa on erityisesti pääsy this-määreeseen, joka on viite juuri metodia kutsuvaan olioon muuttujiin.

Alla on esimerkki luokasta Esine, jolla on kolme oliometodia. Kussakin metodissa voidaan käsitellä olion muuttujia.

public class Esine {
  private String nimi;

  public Esine(String nimi) {
    this.nimi = nimi;
  }

  // oliometodit eli instanssimetodit eli olion metodit
  public String getNimi() {
    return this.nimi;
  }
  public void setNimi(String nimi) {
    this.nimi = nimi;
  }
  public String toString() {
    return this.nimi;
  }
}

Toisin kuin oliometodit, luokkametodit ovat metodeja, joissa voidaan käsitellä vain metodin parametrina saamia tai metodissa luotuja muuttujia. Alla on esimerkki luokasta Tulostaja, jolla on kaksi luokkametodia. Toinen tulostaa metodille parametrina annetun merkkijonon alleviivattuna ja toinen tulostaa metodille parametrina annetun luvun määräämän määrän viivoja.

public class Tulostaja {

  // luokkametodit
  public static void tulostaAlleviivattuna(String merkkijono) {
    System.out.println(merkkijono);
    tulostaViiva(merkkijono.length());
  }

  public static void tulostaViiva(int pituus) {
    int i = 0;
    while (i < pituus) {
      System.out.print("-");
      i++;
    }
    System.out.println();
  }
}

Oliometodien kutsumiseen tarvitaan olio, jolle metodia kutsutaan (kutsu muotoa olionNimi.metodinNimi). Luokkametodeja voidaan kutsua ilman oliota (kutsu muotoa metodinNimi). Mikäli luokkametodia halutaan kutsua luokan ulkopuolelta, tapahtuu kutsu muodossa LuokanNimi.metodinNimi.

Tarkastellaan edellä luotujen luokkien toimintaa luokassa Ohjelma. Alla olevassa esimerkissä hyödynnetään luokassa Tulostaja olevia luokkametodeja, jonka lisäksi käytetään luokasta Esine luotua oliota sekä sen oliometodeja.

public class Ohjelma {

  public static void main(String[] args) {
    Tulostaja.tulostaAlleviivattuna("Hei maailma!");

    Esine tuoli = new Esine("Kartell Louis Ghost");
    Tulostaja.tulostaViiva(tuoli.getNimi().length());
    Tulostaja.tulostaAlleviivattuna(tuoli.toString());
  }
}
Esimerkkitulostus
Hei maailma! ------------ ------------------- Kartell Louis Ghost -------------------

Olio luokkametodin parametrina

Tarkastellaan ohjelmaa, jossa käsitellään listoja. Ohjelmassa olevassa main-metodissa on toiminnallisuutta, missä käsitellään listalla olevia lukuja. Tämän lisäksi luokassa on luokkametodi nollaaLista joka toimii nimensä mukaisesti eli asettaa nollan parametrina saamansa listan kaikkien lukujen arvoksi.

import java.util.ArrayList;

public class Ohjelma {

  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<Integer> luvut = new ArrayList<>();
    luvut.add(1);
    luvut.add(2);
    luvut.add(3);
    luvut.add(4);
    luvut.add(5);

    for (int luku : luvut) {
      System.out.print(luku + " "); // tulostuu 1 2 3 4 5
    }

    System.out.println();

    nollaaLista(luvut);

    for (int luku : luvut) {
      System.out.print(luku + " "); // tulostuu 0 0 0 0 0
    }
  }


  public static void nollaaLista(ArrayList<Integer> lista) {
    for (int i = 0; i < lista.size(); i++) {
      lista.set(i, 0);
    }
  }
}

Yllä olevassa esimerkissä metodilla nollaaLista on määre static ja sen kutsuminen tapahtuu ilman alussa olevaa olioviitettä.

Luokkametodille (tai staattiselle metodille) voi antaa olion parametrina — tämä on oikeastaan tuttua jo kurssin kolmannesta osasta. Luokkametodi ei kuitenkaan voi käsitellä mitään muita lukuja, merkkijonoja, tai olioita kuin niitä, jotka annetaan sille parametrina, tai jotka se luo itse.

Toisin sanoen, luokkametodia käyttävän koodin tulee antaa luokkametodille ne arvot ja oliot, joita luokkametodissa käsitellään.

Koska luokkametodi ei liity mihinkään olioon, ei sitä kutsuta oliometodien tapaan olionNimi.metodinNimi(), vaan sen kutsumisessa (saman luokan sisällä) käytetään pelkkää metodin nimeä. Mikäli luokkametodin koodi on eri luokan sisällä kuin sitä kutsuva metodi, voi luokkametodia kutsua muodossa LuokanNimi.staattisenMetodinNimi().

Alla on edellä tarkasteltu esimerkki muutettuna siten, että pääohjelma ja metodi ovat omissa luokissaan:

import java.util.ArrayList;

public class Ohjelma {
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<Integer> luvut = new ArrayList<>();
    luvut.add(1);
    luvut.add(2);
    luvut.add(3);
    luvut.add(4);
    luvut.add(5);

    for (int luku : luvut) {
      System.out.print(luku + " "); // tulostuu 1 2 3 4 5
    }

    System.out.println();

    Listat.nollaaLista(luvut);

    for (int luku : luvut) {
      System.out.print(luku + " "); // tulostuu 0 0 0 0 0
    }
  }
}
import java.util.ArrayList;

public class Listat {

  public static void nollaaLista(ArrayList<Integer> lista) {
    for (int i = 0; i < lista.size(); i++) {
      lista.set(i, 0);
    }
  }
}

Toisen luokan sisällä — tässä tämän toisen luokan nimi on Listat — määriteltyä staattista metodia kutsutaan yllä muodossa Listat.nollaaLista(*parametri*);.

Milloin luokkametodeja tulisi käyttää

Kaikki olion tilaa käsittelevät metodit tulee määritellä oliometodeina, joilla ei ole static-määrettä. Esimerkiksi edellisissä osissa määrittelemiemme luokkien kuten Henkilo, Paivays, Esine, ... kaikki metodit tulee määritellä ilman static-määrettä.

Palataan vielä luokkaan Henkilo. Seuraavassa on osa luokan määritelmästä. Kaikkiin oliomuuttujiin viitataan this-määreen avulla sillä korostamme, että metodeissa käsitellään olion "sisällä" olevia oliomuuttujia.

public class Henkilo {
  private String nimi;
  private int ika;

  public Henkilo(String nimi) {
    this.ika = 0;
    this.nimi = nimi;
  }

  public boolean taysiIkainen() {
    if (this.ika < 18) {
      return false;
    }

    return true;
  }

  public void vanhene() {
    this.ika++;
  }

  public String getNimi() {
    return this.nimi;
  }
}

Koska metodit käsittelevät oliota, ei niitä voi määrittää static:eiksi eli "olioista riippumattomiksi". Jos näin yritetään tehdä, ei metodi toimi. Esimerkiksi allaoleva Henkilo-olion iän muokkausta yrittävä metodi vanhene ei toimi:

public class Henkilo {
  //...

  public static void vanhene() {
    this.ika++;
  }
}

Seurauksena on virheilmoitus non static variable ika can not be referenced from static context, joka tarkoittaa että oliomuuttujaan ei voida viitata luokkametodista; staattinen metodi ei pysty käsittelemään oliomuuttujaa.

Eli milloin staattista metodia sitten kannattaa käyttää? Tarkastellaan seuraavaa esimerkkiä, missä käsitellään henkilöolioita. Ohjelmassa luodaan henkilöitä, vanhennetaan niitä, ja lopulta tulostetaan tietoja olioiden täysi-ikäisyydestä:

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Henkilo ada = new Henkilo("Ada");
    Henkilo antti = new Henkilo("Antti");
    Henkilo juhana = new Henkilo("Juhana");

    for (int i = 0; i < 30; i++) {
      ada.vanhene();
      juhana.vanhene();
    }

    antti.vanhene();

    if (ada.taysiIkainen()) {
      System.out.println(ada.getNimi() + " on täysi-ikäinen");
    } else {
      System.out.println(ada.getNimi() + " on alaikäinen ");
    }

    if (antti.taysiIkainen()) {
      System.out.println(antti.getNimi() + " on täysi-ikäinen");
    } else {
      System.out.println(antti.getNimi() + " on alaikäinen");
    }

    if (juhana.taysiIkainen()) {
      System.out.println(juhana.getNimi() + " on täysi-ikäinen");
    } else {
      System.out.println(juhana.getNimi() + " on alaikäinen ");
    }
  }
}

Huomaamme, että henkilöiden täysi-ikäisyyden ilmottamiseen liittyvä koodinpätkä on copy-pastettu kolme kertaa peräkkäin. Todella rumaa!

Henkilön täysi-ikäisyyden ilmoittaminen on mainio kohde staattiselle metodille. Kirjoitetaan ohjelma uudelleen metodia hyödyntäen:

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Henkilo ada = new Henkilo("Ada");
    Henkilo antti = new Henkilo("Antti");
    Henkilo juhana = new Henkilo("Juhana");

    for (int i = 0; i < 30; i++) {
      ada.vanhene();
      juhana.vanhene();
    }

    antti.vanhene();

    ilmoitaTaysiIkaisyys(ada);

    ilmoitaTaysiIkaisyys(antti);

    ilmoitaTaysiIkaisyys(juhana);
  }

  public static void ilmoitaTaysiIkaisyys(Henkilo henkilo) {
    if (henkilo.taysiIkainen()) {
      System.out.println(henkilo.getNimi() + " on täysi-ikäinen");
    } else {
      System.out.println(henkilo.getNimi() + " on alaikäinen");
    }
  }
}

Metodi ilmoitaTaysiIkaisyys on määritelty staattiseksi, eli se ei liity mihinkään olioon, mutta metodi saa parametrikseen henkilöolion. Metodia ei ole kuitenkaan määritelty Henkilö-luokan sisälle sillä vaikka se käsittelee parametrinaan saamaansa henkilöolioa, se on juuri kirjoitetun pääohjelman apumetodi, jonka avulla pääohjelma on saatu kirjoitettua selkeämmin.

Loading
Loading
Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!