Osa 8

Object

Tarkastellaan Javan luokkia ja kerrataan samalla hieman aiemmin opittuja luokkiin liittyviä ominaisuuksia.

Tutkitaan seuraavaa luokkaa Kirja, jolla ei ole metodia public String toString(), ja ohjelmaa joka yrittää tulostaa Kirja-luokasta luodun olion System.out.println()-komennolla.

public class Kirja {
  private String nimi;
  private int julkaisuvuosi;

  public Kirja(String nimi, int julkaisuvuosi) {
    this.nimi = nimi;
    this.julkaisuvuosi = julkaisuvuosi;
  }

  public String getNimi() {
    return this.nimi;
  }

  public int getJulkaisuvuosi() {
    return this.julkaisuvuosi;
  }
}
Kirja olioKirja = new Kirja("Oliokirja", 2000);
System.out.println(olioKirja);
System.out.println(olioKirja.toString());

Ohjelman suoritus ei päädy virheeseen, se ei tulosta virheilmoitusta eikä se kaadu kun annamme Kirja-luokasta tehdyn olion parametrina System.out.println-komennolle tai kutsumme oliolle metodia toString. Näemme virheheilmoituksen tai kaatumisen sijaan mielenkiintoisen tulosteen. Tuloste sisältää luokan Kirja nimen ja epämääräisen @-merkkiä seuraavan merkkijonon. Huomaa että kutsussa System.out.println(olioKirja) Java tekee oikeasti kutsun System.out.println(olioKirja.toString())

Selitys liittyy Javan luokkien rakenteeseen. Jokainen Javan luokka perii automaattisesti luokan Object. Object on kaikkien luokkien peruspala ja se sisältää joukon jokaiselle Javan luokalle hyödyllisiä perusmetodeja. Perintä tarkoittaa että perivä luokka saa käyttöönsä perittävän luokan määrittelemiä toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia. Perivää luokkaa kutsutaan aliluokaksi ja perittävää luokkaa yliluokaksi — Kirja on luokan Object aliluokka, ja Object on luokan Kirja yliluokka. Luokka Object sisältää muun muassa metodin toString, joka periytyy luokkiimme. Tämän takia metodi on jokaisessa luokassa, riippumatta siitä onko luokkaan lisätty konkreettinen toteutus kyseiselle metodille.

Object-luokassa määritelty toString-metodi ei yleensä tarjoa toivomaamme toiminnallisuutta. Se voidaan korvata omalla toteutuksella. Tämä tapahtuu luomalla omaan luokkaamme public String toString()-metodi, jossa on toivomamme toiminnallisuus.

Lisätään luokkaan Kirja metodi public String toString(), joka korvaa perityssä Object luokassa olevan metodin toString.

public class Kirja {
  private String nimi;
  private int julkaisuvuosi;

  public Kirja(String nimi, int julkaisuvuosi) {
    this.nimi = nimi;
    this.julkaisuvuosi = julkaisuvuosi;
  }

  public String getNimi() {
    return this.nimi;
  }

  public int getJulkaisuvuosi() {
    return this.julkaisuvuosi;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return this.nimi + " (" + this.julkaisuvuosi + ")";
  }
}

Nyt kun teemme oliosta ilmentymän ja annamme sen tulostusmetodille, näemme luokassa Kirja olevan toString-metodin tuottaman merkkijonon.

Kirja olioKirja = new Kirja("Oliokirja", 2000);
System.out.println(olioKirja);
Esimerkkitulostus

Oliokirja (2000)

Luokassa Kirja olevan metodin toString yläpuolella on annotaatio @Override. Annotaatioilla annetaan vinkkejä siitä, miten metodeihin tulisi suhtautua. Annotaatio @Override kertoo lukijalle että annotaatiota seuraava metodi korvaa perityssä luokassa määritellyn metodin. Mikäli korvattavaan metodiin ei liitetä annotaatiota, ohjelmointiympäristö ohjeistaa tällaisen lisäämiseen — overriden kirjottamatta jättäminen ei kuitenkaan ole virhe.

Luokasta Object peritään muitakin hyödyllisiä metodeja kuten samanarvoisuudesta kertova equals ja samankaltaisuudesta kertova hashCode. Kerrataan nämä seuraavaksi lyhyesti.

Samanarvoisuudesta kertova metodi "equals"

Metodia equals käytetään kahden olion yhtäsuuruusvertailuun. Luokassa Object määritelty metodi equals tarkastaa onko parametrina annetulla oliolla sama viite kuin oliolla johon verrataan, eli toisinsanoen vertaillaan onko kyse kahdesta samasta oliosta. Jos viite on sama, palauttaa metodi arvon true, muuten false. Edellä kuvatussa luokassa Kirja ei ole omaa equals-metodin toteutusta, joten se käyttää Object-luokassa olevaa toteutusta.
Kirja olioKirja = new Kirja("Oliokirja", 2000);
Kirja toinenOlioKirja = olioKirja;

if (olioKirja.equals(toinenOlioKirja)) {
  System.out.println("Kirjat olivat samat");
} else {
  System.out.println("Kirjat eivät olleet samat");
}

// nyt luodaan saman sisältöinen olio joka kuitenkin on oma erillinen olionsa
toinenOlioKirja = new Kirja("Oliokirja", 2000);

if (olioKirja.equals(toinenOlioKirja)) {
  System.out.println("Kirjat olivat samat");
} else {
  System.out.println("Kirjat eivät olleet samat");
}
Esimerkkitulostus
Kirjat olivat samat Kirjat eivät olleet samat

Vaikka kirjaolioiden sisäinen rakenne (eli oliomuuttujien arvot) on täsmälleen sama, vain ensimmäinen vertailu tulostaa merkkijonon "Kirjat olivat samat". Tämä johtuu siitä että vain ensimmäisessä tapauksessa viitteet ovat samat, eli olioa vertaillaan itseensä. Toisessa vertailussa kyse on kahdesta eri oliosta, vaikka muuttujilla onkin samat arvot.

Haluamme että kirjojen samuusvertailu tapahtuu nimen ja vuoden perusteella. Tällöin Object-luokassa oleva metodi equals tulee korvata, eli luokkaan Kirja tulee määritellä metodille oma toteutus. Metodin korvaamisessa oleellista on se, että korvaava metodi määritellään samalla tavalla — mikäli määrittely on eri, ei Object-luokassa määritelty metodi korvaannu. Esimerkiksi Object-luokassa määritelty equals-metodin korvataan määrittelemällä näkyvyydeltään (public), paluutyypiltään (boolean), nimeltään (equals), ja parametreiltaan (Object) täsmälleen samankaltainen metodi kuin alkuperäinen equals-metodi — korvaamme vain toiminnallisuuden.

Alla on kuvattuna eräs mahdollinen toteutus:

public boolean equals(Object olio) {
  // mikäli parametrina saatu viite on null,
  // eivät oliomme ole samat
  if (olio == null) {
    return false;
  }

  // mikäli tämän olion tyyppi ei ole sama kuin
  // parametrina saadun olion tyyppi, oliomme
  // eivät ole samat
  if (getClass() != olio.getClass()) {
    return false;
  }

  // koska parametrina saadun olion tyyppi on sama kuin
  // tämän olion tyyppi, voimme olettaa että parametrina
  // saatu olio on kirja. Tehdään tyyppimuunnos.
  Kirja verrattava = (Kirja) olio;

  // mikäli julkaisuvuodet eivät ole samat, kirjat
  // eivät ole samat
  if (this.julkaisuvuosi != verrattava.getJulkaisuvuosi()) {
    return false;
  }

  // mikäli nimet eivät ole samat, kirjat eivät ole samat
  // tässä tehdään erikseen null-tarkistus -- mikäli
  // tämän kirjan nimeä ei olisi asetettu, kutsu nimi.equals
  // aiheuttaisi virheen NullPointerException
  if (this.nimi == null || !this.nimi.equals(verrattava.getNimi())) {
    return false;
  }

  // muulloin kirjat ovat samat
  return true;
}

Nyt kirjojen vertailu palauttaa true jos kirjojen sisällöt ovat samat.

Kirja olioKirja = new Kirja("Oliokirja", 2000);
Kirja toinenOlioKirja = new Kirja("Oliokirja", 2000);

if (olioKirja.equals(toinenOlioKirja)) {
  System.out.println("Kirjat olivat samat");
} else {
  System.out.println("Kirjat eivät olleet samat");
}
Esimerkkitulostus

Kirjat olivat samat

:
Loading interface...
:
Loading interface...

Kirjaudu sisään nähdäksesi tehtävän.

Monet Javan valmiit tietorakenteet tukeutuvat equals-metodiin osana sisäistä toimintaansa. Esimerkiksi luokan ArrayList contains ja remove-metodit hyödyntävät olioiden yhtäsuuruutta olion etsimisessä. Vastaavasti luokan HashMap toiminnallisuus perustuu equalsiin — equalsin lisäksi metodi hashCode on oleellinen.

:
Loading interface...
:
Loading interface...

Kirjaudu sisään nähdäksesi tehtävän.

Hajautusarvo "hashCode"

Object-luokasta periytyvää metodia hashCode käytetään oliota kuvaavan hajautusarvon luomiseen. Hajautusarvoa käytetään suurpiirteiseen vertailuun. Jos kahdella oliolla on sama hajautusarvo, ne saattavat olla samanarvoiset. Jos taas kahdella oliolla on eri hajautusarvot, ne ovat varmasti eriarvoiset.

Hajautusarvoa tarvitaan muunmuassa HashMapissa. HashMapin sisäinen toiminta perustuu siihen, että avain-arvo -parit on tallennettu avaimen hajautusarvon perusteella listoja sisältävään taulukkoon. Jokainen taulukon indeksi viittaa listaan. Hajautusarvon perusteella tunnistetaan taulukon indeksi, jonka jälkeen taulukon indeksistä löytyvä lista käydään läpi. Avaimeen liittyvä arvo palautetaan jos ja vain jos listasta löytyy täsmälleen sama arvo (samansuuruisuuden vertailu tapahtuu equals-metodilla). Näin etsinnässä tarvitsee tarkastella vain murto-osaa hajautustauluun tallennetuista avaimista.

Object-luokassa määritelty oletustoteutus luo hashCode-arvon olion viitteen perusteella, eli samansisältöiset mutta eri oliot saavat eri tuloksen hashCode-metodista. Mikäli oliota halutaan käyttää HashMapin avaimena (tai muissa hajautusarvon käyttöön perustuvissa tietorakenteissa), tulee luokalle määritellä oma hashCode-metodi.

Kerrataan vielä: jotta luokkaa voidaan käyttää HashMap:in avaimena, tulee sille määritellä

 • metodi equals siten, että kaikki samansuuruisena (tai saman sisältöisinä) ajatellut oliot tuottavat vertailussa tuloksen true ja muut false
 • metodi hashCode siten, että mahdollisimman harvalla erisuuruisella oliolla on sama hajautusarvo
Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!